Yleiset toimitusehdot

YLEISET SOPIMUSEHDOT
JA PERUUTUSOHJEET

 

1. Voimassaolo

1.1 Nämä yleiset sopimusehdot (jäljempänä sopimusehdot ) koskevat kaikkia sopimuksia ja muita oikeustoimia, jotka liittyvät matkapuhelimien, mukavuuspuhelimien ja langattomien puhelimien sekä niiden vastaavien lisävarusteiden (kuten kuulokkeet, kaiuttimet, latauskaapelit), mukaan lukien kulutustarvikkeet, toimittamiseen ja/tai saataville asettamiseen, koskien erityisesti (mutta ei yksinomaan) merkkejä

EMPORIA
TELME
IOMI
AXXTRA


(jäljempänä sopimustuotteet)

EMPORIA TELECOM GmbH & Co KG:lta, Industriezeile 36, A-4020 Linz, merkitty Linzin tuomioistuimen yritysrekisteriin numerolla FN 431859 m (jäljempänä EMPORIA ), ja jotka liittyvät EMPORIAn sopimustuotteisiin liittyvien palvelujen tarjoamiseen yhtäältä kaikille asiakkaille ja toisaalta riippumatta siitä, ovatko he Itävallan kuluttajansuojalain mukaisia kuluttajia (jäljempänä kuluttajat) tai asiakkaita, jotka ovat Itävallan kauppalaissa tarkoitetussa yrittäjäasemassa (jäljempänä yritysasiakkaat ) (kuluttajiin ja yritysasiakkaisiin yhdessä viitataan jäljempänä yhdessä sanalla asiakkaat ).

1.2 Kuluttajilla (mutta ei yritysasiakkailla) on lain määräysten mukainen peruuttamisoikeus (peruutusoikeus) toimitilojen ulkopuolella tehdyissä sopimuksissa ja etäsopimuksissa. Peruutusohjeet ovat näiden toimitusehtojen Liitteessä 1 .

1.3 Nämä sopimusehdot koskevat myös kaikkia tulevia liiketoimia yrittäjäasiakkaiden kanssa, vaikka niihin ei yksittäistapauksissa nimenomaisesti viitata, erityisesti tulevien lisä- tai jatkotilausten yhteydessä.

1.4 Yritysasiakkaisiin sovelletaan yleisiä sopimusehtoja siinä muodossa, joka on nähtävillä verkkosivuilla www.emporia.at kyseisen sopimuksen solmimishetkellä.

1.5 EMPORIA toimittaa sopimustuotteiden toimituksia ja/tai saataville asettamisia ja muita sopimustuotteisiin liittyviä palveluita loppuasiakkaille (kuluttaja- ja yritysasiakkaat) yksinomaan yleisten sopimusehtojen perusteella. Asiakkaan yleiset sopimusehdot tai asiakkaan ostoehdot ovat voimassa vain, jos EMPORIA on ne nimenomaisesti kirjallisesti vahvistanut. Viittaus asiakkaan yleisiin ehtoihin tai asiakkaan ostoehtoihin, jotka ovat liitteenä tai jotka ovat noudettavissa tai saatavilla tietystä kohdasta, ei ole nimenomainen kirjallinen vahvistus. Asiakkaan yleiset ehdot tai asiakkaan ostoehdot katsotaan poissuljetuiksi, ja ne ovat nimenomaisesti ristiriidassa näihin ehtoihin viitaten. Tämä kohta 1.5 koskee vain yritysasiakkaita.

1.6 Palveluihin sovelletaan myös seuraavia tavaroiden ja tuotteiden toimittamista koskevia säännöksiä.

 

2. Tarjous / sopimuksen tekeminen

2.1 EMPORIAN tuotteiden esittely verkkokaupassa ja kaikilla EMPORIAN sivuilla "Tarjouksiksi" , "Hinta-arvioiksi" tai vastaaviksi merkityt eivät ole sitovia, vaan ne voivat muuttua; niitä on pidettävä lähtökohtina asiakkaan tekemälle tarjouspyynnölle, ja ne tulevat sitoviksi vasta sitten, kun EMPORIA antaa kirjallisen tilausvahvistuksen (asiakkaan tarjouksen hyväksyminen) tai kun tilaus on tosiasiallisesti toteutettu. EMPORIAn kampanjatarjoukset eivät ole sitovia niin kauan kuin niiden sisällöstä ei tule sopimusta.

2.2 "Tilaukset", "Toimeksiannot" tai vastaavat sekä verkkokaupan kautta napsauttamalla painiketta "Tee tilaus" tai "Tilaa ja maksa" tehdyt tilaukset katsotaan asiakkaan EMPORIAlle tekemiksi sitoviksi tarjouksiksi. Asiakkaan tulee tällaisessa asiakirjassa nimenomaisesti mainita tämä näkyvällä paikalla, jos tämä ei ole sitova. Mikäli asiakas ei anna näitä tietoja, on asiakkaan tarjous sitova vähintään 12 arkipäivää (mukaan lukien lauantai). Vahvistus tilauksen vastaanottamisesta ei tarkoita asiakkaan tarjouksen hyväksymistä. Ostosopimus syntyy vasta sitten, kun EMPORIA nimenomaisesti ilmoittaa hyväksyvänsä ostotarjouksen (tilausvahvistus) tai kun EMPORIA lähettää tavarat asiakkaalle ilman etukäteen annettua nimenomaista hyväksymisilmoitusta. Siltä osin kuin EMPORIA hyväksyy käsirahat tai ennakkomaksut, maksun hyväksyminen katsotaan tilauksen hyväksymiseksi.

2.3 EMPORIAn suulliset lupaukset, vakuutukset ja takuut tai sopimukset, jotka poikkeavat näistä yleisistä sopimusehdoista sopimuksen tekemisen yhteydessä, sitovat yritysasiakkaita vain, jos ne vahvistetaan kirjallisesti.

2.4 Luetteloissa, hinnastoissa, esitteissä, messuosastojen mainoksissa, kiertokirjeissä, mainospostituksissa tai muissa tiedotusvälineissä (tiedotusaineistossa) annetut tiedot EMPORIAn tuotteista ja palveluista, jotka eivät ole EMPORIAn vastuulla, on asiakkaan vastuulla esittää EMPORIAlle - mikäli asiakas käyttää tätä perustana päätökselleen tehdä toimeksianto. Tässä tapauksessa EMPORIA voi kommentoida niiden oikeellisuutta. Jos asiakas rikkoo tätä velvoitetta, tiedot eivät ole sitovia, ellei niitä ole yritysasiakkaille kirjallisesti nimenomaisesti ilmoitettu osaksi sopimusta.

2.5 Kaikki EMPORIAn laatimat kustannusarviot ovat maksullisia. Itävallan kuluttajansuojalain mukaisille kuluttajille ilmoitetaan kustannusvelvoitteesta ennen kustannusarvion laatimista.

2.6 Sopimuskieli ja sopimuskäsittelykieli on saksa tai englanti. EMPORIAlla on oikeus kääntää tai käännättää kaikki asiakkaan (tai asiakkaan puolesta) EMPORIAlle luovuttamat ei-saksankieliset tai ei-englanninkieliset asiakirjat saksaksi tai englanniksi sopimuksen solmimisen ja/tai täytäntöönpanon aikana. Asiakas on velvollinen korvaamaan kohtuulliset käännöskustannukset. Kaikki EMPORIAn toimitus- ja palvelumääräaikoja lykätään käännöksen ajaksi.

2.7 Yritysasiakas vastaa siitä, että EMPORIAlta tilatut tuotteet vastaavat yritysasiakkaan käyttötarkoitusta tai sopivat yritysasiakkaan tarkoittamaan käyttöön. Ellei tiettyä soveltuvuutta tai ominaisuutta ole nimenomaisesti taattu kirjallisesti, EMPORIAlla ei ole velvollisuutta testata, antaa varoitusta tai antaa tietoja. Tuotenimikkeen tai tuotteen käyttökohteen nimeäminen ja kuvaus ei muuta edellä mainittua yritysasiakkaan velvollisuutta.

 

3. Hinnat

3.1 Siltä osin kuin EMPORIA-tuotteiden myyntihintaa ei ole nimenomaisesti sovittu, myyntihintana noudatetaan EMPORIAn yleisesti sovellettavissa hinnastoissa lähetyspäivänä ilmoitettua listahintaa.

3.2 Mikäli EMPORIA nostaa kyseisen tuotteen yleistä hintaa sopimuksen tekemisen ja toimituksen välillä, EMPORIA on oikeutettu laskuttamaan korotetun hinnan yritysasiakkailta. Tällöin ostaja voi perua sopimuksen kirjallisesti välittömästi hinnankorotuksesta ilmoittamisen jälkeen. Mikäli liitännäiskustannukset, kuten rahtihinnat, vakuutusmaksut ja tullit nousevat, EMPORIA on oikeutettu vastaaviin hinnankorotuksiin ilman, että yritysasiakkaalla on peruuttamisoikeus.

3.3 Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, kaikki hinnat koskevat EXW Linziä INCOTERMS 2020:n mukaisesti, sekä ilman arvonlisäveroa tai muita veroja (valmisteverot, tullimaksut jne.) ja ilman pakkausta.

3.4 Myönnetyt alennukset, hyvitykset, hyvityslaskut yms. lasketaan myyntihinnasta ilman arvonlisäveroa.

3.5 Yritysasiakkaiden tilauksista, jotka ovat kokonaissummaltaan alle 50 euroa (laskettuna tilattujen tuotteiden myyntihinnoista vähennettynä mahdollisilla hyvityksillä tai alennuksilla ja ilman arvonlisäveroa), EMPORIA on oikeutettu veloittamaan 5 euron tilauslisän sekä arvonlisäveron.

3.6 Jatkuvien velvoitteiden palkkio sovitaan VPI 2020:n mukaisesti arvovakuudeksi ja palkkio tarkistetaan tämän seurauksena. Aloitusajankohta on kuukausi, jolloin sopimus on tehty.

 

4. Toimitus- ja vastaanottovelvollisuudet

4.1 Toimitus- ja valmistumispäivämäärät ovat yritysasiakkaita kohtaan sitovia vain, jos EMPORIA on nimenomaisesti luvannut kirjallisesti, että niitä noudatetaan "sitovana toimituspäivänä" tai "sitovana valmistumispäivänä". Kaikki muut tiedot toimitus- tai valmistumispäivistä ovat vain ei-sitovia arvioita.

4.2 Jos toimituksen tai palvelun alkaminen viivästyy tai keskeytyy asiakkaasta johtuvista syistä, erityisesti yhteistyövelvollisuuden laiminlyönnistä tai siitä syystä, että sovittuja ennakkomaksuja ei ole suoritettu tai koska sovittuja materiaalitilauksia ei ole tehty hyvissä ajoin, toimitus- tai palveluaikoja pidennetään vastaavasti ja sovittua toimitus- tai valmistumispäivää siirretään vastaavasti.

4.3 Ylivoimaisen esteen, lakkojen, odottamattomien ja EMPORIAsta johtumattomien EMPORIAn toimittajien viivästysten tilanteissa tai muissa vastaavissa tilanteissa, jotka eivät kuulu EMPORIAn vaikutuspiiriin, määräaikoja ja päivämääriä siirretään ja pidennetään vastaavan tapahtuman keston verran. Tämä ei vaikuta molempien sopimuspuolten oikeuteen vetäytyä sopimuksesta, jos viivästykset tekevät sopimukseen sitoutumisesta kohtuutonta.

4.4 Mikäli EMPORIA laiminlyö sopimuksen täyttämisen, asiakkaalla on oikeus perua sopimus kohtuullisen lisäajan asettamisen jälkeen. Lisäajan asettaminen on sovittava kirjallisesti (yrittäjäasiakkaat kirjatulla kirjeellä) samalla ilmoittaen peruutusuhasta.

4.5 Pienet, asiakkaan kannalta kohtuulliset muutokset EMPORIAn suorituskyvyssä tai toimittamissa tuotteissa katsotaan hyväksytyiksi etukäteen. Tämä oikeus koskee Itävallan kuluttajansuojalain mukaisia kuluttajia vain, jos siitä on neuvoteltu yksittäisissä tapauksissa.

4.6 Objektiivisesti perustellut osatoimitukset ja -palvelut ovat sallittuja, ja ne voidaan laskuttaa erikseen.

4.7 Tilausmäärästä saa poiketa +/-5 %.

4.8 EMPORIA ei ole velvollinen ottamaan vastaan jatkotilauksia. EMPORIA ei etenkään ole velvollinen – ellei pakottava lainsäädäntö velvoita – toimittamaan sopimustuotteita ostaneille asiakkaille kulutusmateriaaleja tai varaosia oston jälkeen.

4.9 Jos sovittua toimituspäivää siirretään yhteissopimuksella asiakkaan pyynnöstä, EMPORIAlla on oikeus vaatia kohtuullinen säilytysmaksu pidemmältä säilytysajalta EMPORIAssa. Mikäli asiakas on laiminlyönyt vastaanottamisen tai ennakkosuorituksen, EMPORIAlla on oikeus – mikäli EMPORIA vaatii sopimuksen täyttämistä – varastoida tavarat tai toimitetut tuotteet joko EMPORIAn taikka asiakkaan tai EMPORIAn lähellä olevaan varastoon, josta EMPORIA veloittaa viikoittaisen säilytysmaksun EMPORIAlle aiheutuneiden kustannusten verran, mutta joka tapauksessa 10 % tilauksen arvosta.

 

5. Riskin siirto, pakkaus ja lähetys

5.1 Kuljetusmaksullisessakin toimituksessa riski siirtyy asiakkaalle heti, kun tavara lähtee tehtaalta. Asiakkaan vastuulla olevissa viivästyksissä (jotka eivät välttämättä ole asiakkaan syytä) riski siirtyy jo lähetysvalmiusilmoituksella.

5.2 Ellei toisin ole sovittu, EMPORIA valitsee pakkaus- ja toimitustavan parhaan harkintansa mukaan. Toimitettavat tavarat tai toimitettavat tuotteet vakuutetaan rikkoutumis-, kuljetus- ja palovahinkojen varalta vain asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä ja asiakkaan kustannuksella.

 

6. Vastaanottamisen tai ennakkosuorituksen laiminlyöminen

6.1 Mikäli asiakas laiminlyö vastaanottamisen tai ennakkosuorituksen, EMPORIAlla on oikeus laskuttaa erääntyneet palvelut ja irtisanoa sopimus kohtuullisen lisäajan jälkeen.

6.2 Jos EMPORIA vetäytyy sopimuksesta oikeutetusti , EMPORIA voi vaatia yritysasiakkailta kertakorvausta, joka on 95 % tilauksen arvosta lisättynä arvonlisäverolla ilman todistetta todellisesta vahingosta. Yritysasiakkaan vahingonkorvausvelvollisuus on tuottamuksesta riippumaton. Suuremman vahingon väittäminen on sallittua.

 

7. Omistusoikeus

7.1 EMPORIAN toimittamat tai muutoin luovuttamat tavarat ja tuotteet ovat EMPORIAn omaisuutta, kunnes koko maksu on suoritettu.

7.2 Jälleenmyynti on sallittu vain, jos (i) asiakkaalla ei ole velkaa EMPORIAa kohtaan, (ii) kauppahintavaatimus ostajaa kohtaan on laillisesti siirretty EMPORIAlle. Tällaisesta mahdollisesta toimeksiannosta veloitetuista oikeudellisista transaktiomaksuista vastaa asiakas, ja hänen on pidettävä EMPORIA niistä täysin ilman vastuuta ja syytteitä.

7.3 Jos asiakkaan maksu viivästyy, asiakkaan – jos hän on jälleenmyynyt varatut tavarat – on pyydettäessä ilmoitettava varatun tavaran ostajan nimi ja osoite sekä kauppahintavaatimuksen määrä EMPORIAlle ja hänen tulee EMPORIAn pyynnöstä ilmoittaa varattujen tavaroiden ostajalle vaateen luovuttamisesta. Tällöin EMPORIAlla on myös oikeus itse ilmoittaa varattujen tavaroiden ostajalle vaateen siirtämisestä.

7.4 Mikäli asiakas laiminlyö maksun, EMPORIAlla on myös oikeus vaatia varatun tavaran palauttamista kohtuullisen lisäajan asetetun jälkeen. EMPORIA voi käyttää tätä oikeuttaan Itävallan kuluttajansuojalaissa tarkoitettuja kuluttajia kohtaan vain, jos vähintään yksi kuluttajan maksusuoritus on ollut erääntynyt vähintään kuusi viikkoa ja EMPORIA on antanut muistutuksen, jossa uhataan oikeudellisella seurauksella ja jossa on asetettu vähintään kahden viikon lisäaika, eikä tällä ole ollut vaikutusta.

7.5 Asiakkaan tulee ilmoittaa EMPORIAlle viipymättä omaisuuttaan koskevan maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamisesta tai EMPORIAlta varattujen tavaroiden takavarikoinnista.

7.6 EMPORIAlla on oikeus omistusoikeuteensa harjoittamiseksi mennä varattujen tavaroiden sijaintiin siinä määrin kuin se on asiakkaalle kohtuullista, asianmukaisen ennakkoilmoituksen jälkeen.

7.7 Asiakas vastaa kaikista kustannuksista, jotka ovat tarpeellisia ja kohtuullisia asianmukaisen oikeusjutun nostamiseksi.

7.8 Omistusoikeuden harjoittamisessa sopimuksen peruuttaminen on kyseessä vain silloin, jos siitä on nimenomaisesti ilmoitettu.

7.9 EMPORIA voi myydä takaisin otetut varatut tavarat vapaasti ja parhaalla mahdollisella tavalla yritysasiakkaille.

 

8. Maksu

8.1 Kaikki maksut tulee suorittaa yksinomaan euroissa.

8.2 Ellei toisin ole sovittu, kauppahinta erääntyy välittömästi. Joka tapauksessa sovitun alennuksen myöntäminen edellyttää, että kaikki aikaisemmat erääntyneet laskut on maksettu.

8.3 Viivästyneisiin maksuihin sovelletaan lakisääteistä viivästyskorkoa riippumatta siitä, onko muistutus lähetetty tai onko asiakas syyllinen.

8.4 Pidätämme oikeuden vedota viivästyksen aiheuttamiin muihin vahinkoihin Itävallan kuluttajansuojalain mukaisia kuluttajia vastaan vain, jos siitä on neuvoteltu yksityiskohtaisesti.

8.5 Mikäli yritysasiakas on laiminlyönyt maksunsa muun EMPORIAn kanssa solmitun sopimussuhteen puitteissa, EMPORIAlla on oikeus keskeyttää EMPORIAn tästä sopimuksesta johtuvien velvoitteiden täyttäminen, kunnes asiakas on ne täyttänyt. EMPORIAlla on tällöin myös oikeus esittää kaikki vaateet asiakkaan kanssa nykyisestä liikesuhteesta jo suoritetuista palveluista. Tämä koskee Itävallan kuluttajansuojalain mukaisia kuluttajia asiakkaina vain siinä tapauksessa, että maksu on ollut erääntynyt vähintään kuusi viikkoa ja EMPORIA on antanut muistutuksen, jossa uhataan oikeudellisella seurauksella ja jossa on asetettu vähintään kahden viikon lisäaika, eikä tällä ole ollut vaikutusta.

8.6 Asiakkaalla on oikeus kuittaamiseen vain, jos tuomioistuin on nostanut vastakanteen tai jos EMPORIA on tunnustanut sen. Itävallan kuluttajansuojalain mukaisilla kuluttajilla asiakkaina on myös oikeus kuittaamiseen, mikäli vastavaatimukset liittyvät laillisesti asiakkaan maksuvelvollisuuteen, sekä EMPORIAn ollessa maksukyvytön.

8.7 Yritysasiakkaalla ei ole oikeutta pidättää toimitettuja tuotteita eikä hankkia tuloja pidätetyistä tuotteista (Itävallan yrityslain UGB § 369:n jälkeiset kohdat).

 

9. SUORAT TOIMITUSOIKEUDET ASIAKKAAN SOPIMUSRIKOUKSESSA

9.1 Siltä osin kuin toimitukset tai palvelut, jotka EMPORIAn on tarjottava tietylle asiakkaalle sopimuksen mukaisesti, ja EMPORIA on tietoinen siitä, että asiakas toimittaa ne eteenpäin tai suorittaa ne kolmannelle osapuolelle (kyseinen kolmas osapuoli jäljempänä loppuasiakas ) ja EMPORIAN asiakas syyllistyy sopimusrikkomukseen EMPORIAa kohtaan (erityisesti maksun tai vastaanottamisen laiminlyönti), EMPORIAlla on – sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän sopimuksen kohdan 6 mukaisia oikeuksia sekä EMPORIAn muita tällaisesta sopimusrikkomuksesta johtuvia vaatimuksia (erityisesti vahingonkorvausvaatimuksia) – oikeus toimittaa tai suorittaa palvelu suoraan loppuasiakkaalle ohittaen EMPORIAn asiakkaan.

9.2 Tässä tapauksessa toimitus tai palvelu katsotaan asiakkaalle toimitetuksi, kun se on toimitettu loppuasiakkaalle. Asiakkaan vaatimus loppuasiakkaasta katsotaan siirretyksi EMPORIAlle. Näiden sopimusehtojen kohta 7.3 sovelletaan vastaavasti.

 

10 Takuu

10.1 Yleensä vain ne ominaisuudet, joista on nimenomaisesti sovittu kirjallisesti, katsotaan Itävallan yksityisoikeuslain ABGB §:n 922 1 momentin mukaan sovituiksi omaisuuksiksi. Muiden ominaisuuksien noudattaminen on suljettu pois siinä määrin, kuin se on lain mukaan mahdollista. Tämän kohdan 10.1 määräykset koskevat vain yritysasiakkaita.

10.2 Takuu tavalliesti edelletetyille ominaisuuksille AGBB:n §:n 922 momentin 1 mukaisesti on suljettu pois siinä määrin, kuin se on lain mukaan mahdollista. Tämän pisteen määrittäminen 10.2 koskee vain yritysasiakkaita.

10.3 Ellei siitä ole erikseen sovittu, EMPORIA ei ota mitään vastuuta tai ainna takuuta toimitettujen tuotteiden tietyltä käyttöajalta. Tämän kohdan 10.3 määräykset koskevat vain yritysasiakkaita.

10.4 Yritysasiakkaiden osalta takuu edellyttää yleensä, että asiakas on täyttänyt sopimuksista ja muista sopimuksista johtuvat sopimusvelvoitteensa EMPORIAa kohtaan.

10.5 Ellei siitä ole nimenomaisesti sovittu kirjallisesti, EMPORIA ei anna yritysasiakkaille takuuta, että toimitetut tuotteet ovat kansallisten laatua, ympäristöä, turvallisuutta ja terveyttä koskevien määräysten mukaisia kohdemaassa tai muussa maassa, jossa tuotteet on tarkoitus myydä loppukuluttajille.

10.6 Yritysasiakkaiden takuuaika on kuusi kuukautta luovutuksesta.

10.7 ABGB:n §:n 933b mukainen erityinen takautumisoikeus on nimenomaisesti suljettu pois.

10.8 Asiakkaan vaatiman virheen korjaaminen ei tarkoita asiakkaan vaatiman virheen tunnustamista.

10.9 Yritysasiakkaan tulee sallia EMPORIAlle vähintään kaksi yritystä virheen korjaamiseksi.

10.10 Takuutapauksessa EMPORIAlla on oikeus määrittää itse takuun tyyppi (parannus, vaihto, hinnanalennus tai muuntaminen).

10.11 Mikäli asiakkaan väitteet puuttesta ovat perusteettomia, asiakas on velvollinen korvaamaan EMPORIAlle kulut, jotka ovat aiheutuneet tuotteen virheettömyyden selvittämisestä tai vianetsinnästä.

10.12 Yritysasiakkaan on aina todistettava, että vika oli olemassa jo luovutushetkellä.

10.13 Yritysasiakkaalla on velvollisuus tarkastaa huolellisesti kaikki EMPORIAn toimittamat tavarat ja tuotteet vikojen varalta välittömästi luovutuksen jälkeen. Lähetetyssä tavarassa olevat viat, jotka yritysasiakas on havainnut tai hänen olisi pitänyt havaita tarkastuksen yhteydessä asianmukaisessa liiketoiminnassa vastaanoton tai luovutuksen yhteydessä, on ilmoitettava kirjallisesti EMPORIAlle viipymättä, viimeistään kahden päivän kuluessa luovutuksesta. Piilossa olevat viat on myös ilmoitettava kohtuullisen ajan kuluessa havaitsemisesta. Jos virheilmoitusta ei tehdä ajoissa, tavara tai tuote tai palvelu katsotaan hyväksytyksi.

10.14 Asiakkaan on välittömästi lopettava viallisen toimitus- tai palvelutuotteen käyttö tai käsittely, joka saattaa aiheuttaa lisävaurioita tai vaikeuttaa tai tekee mahdottomaksi vian korjaamisen, ellei tämä ole kohtuutonta.

10.15 Yritysasiakkaan on palautettava viallinen toimitus tai sen näytteet EMPORIAlle, mikäli tämä on taloudellisesti perusteltua. Virheellisten tuotteiden palautuskustannukset EMPORIAlle maksaa kokonaan yritysasiakas.

10.16 Asiakas on velvollinen antamaan EMPORIAlle mahdollisuuden havaita virhe viipymättä.

 

11 Vastuu

11.1 Sopimusvelvotteiden tai sopimusta edeltävien velvoitteiden rikkomisesta, erityisesti mahdottomuudesta, viivästymisestä jne. johtuvista syistä EMPORIA vastaa taloudellisista menetyksistä vain, jos toiminta on ollut tahallista tai törkeän huolimatonta.

11.2 Yritysasiakkaiden osalta ABGB:n §:n 1298 mukaisesta käänteisestä todistustaakasta luovutaan yhteisellä sopimuksella, yritysasiakkaalla on velvollisuus näyttää EMPORIAn syyllisyys.

11.3 Yritysasiakkaiden osalta ABGB:n §:n 1489 vanhentumisajat lyhenevät siten, että vahingonkorvausvaatimukset EMPORIAa vastaan voidaan nostaa tuomioistuimessa kuuden kuukauden kuluttua vahingon ja vahingon aiheuttajan tietoon saamisesta, mutta viimeistään viiden vuoden kuluttua sopimuksen tekemisestä, muuten vanhentumisaika umpeutuu.

11.4 Vastuu yritysasiakkaita kohtaan, riippumatta vastuun oikeudellisesta perusteesta (sopimus, vahingonkorvausvastuu, objektiivinen vastuu tai muu oikeusperuste), rajoittuu lain sallimissa rajoissa sen sopimuksen tilausarvoon, jonka velvoitteita EMPORIA on rikkonut.

11.5 Ellei näissä yleisissä ehdoissa toisin määrätä, EMPORIA ei ole vastuussa yritysasiakkaalle menetetyistä voitoista, sopimustappioista tai muista välillisistä vahingoista.

11.6 Vastuuvapaus koskee myös EMPORIAn työntekijöitä, edustajia ja sijaisia vastaan tehtyjä vaateita, jotka he ovat aiheuttaneet asiakkaalle ilman asiakkaan kanssa tehtyä sopimusta.

11.7 EMPORIA ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet virheellisestä käsittelystä tai varastoinnista, liiallisesta rasituksesta, käyttö- ja asennusohjeiden noudattamatta jättämisestä, virheellisestä käyttöönotosta, huollosta, asiakkaan tai EMPORIAn valtuuttamattomien kolmansien osapuolten suorittamista korjauksista tai luonnollisesta kulumisesta edellyttäen, että tämä tapahtuma oli vahingon syy.

11.8 EMPORIAn puhelimia, matkapuhelimia ja älypuhelimia saa käyttää vain viestintään. Mitään vastuuta ei oteta niiden käytöstä laitteiden ja vastaavien ohjaamiseen. EMPORIA ei ole vastuussa tuotteidensa toimivuudesta tai käytettävyydestä hätätilanteessa. EMPORIA ei etenkään voi taata, että puhelu muodostetaan, koska tämä riippuu myös muista tekijöistä, kuten verkon kattavuudesta, toiminnasta ja akun lataustilasta.

11.9 Jos ja siltä osin kuin asiakas voi hakea vakuutusetuuksia vahingoista, joista EMPORIA on vastuussa, omalla tai hänen edukseen otetulla vahinkovakuutuksella (esim. vastuuvakuutus, kaskovakuutus, kuljetus-, tulipalo-, keskeytysvakuutus yms.), asiakas sitoutuu hyödyntämään vakuutusedut ja EMPORIAn vastuu rajoittuu haittoihin, joita asiakkaalle aiheutuu tämän vakuutuksen hakemisesta (esim. korkeammat vakuutusmaksut).

 

12 Tietoja paristojen/akkujen sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden palauttamisesta ja hävittämisestä

12.1 Akkuja ja elektronisia laitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana ympäristövahinkojen välttämiseksi. Tätä varten asiakkaat voivat viedä vanhat paristonsa/akkunsa oman paikkakunnan yleisiin keräyspisteisiin. Asiakkaat voivat myös luovuttaa vanhat sähkölaitteet kunnalliseen keräyspisteeseen. Asiakkaat voivat myös luovuttaa vanhoja sähkölaitteita EMPORIAlle sen toimipisteessä Linzissä, Itävallassa. Vanhojen laitteiden vastaanottamisesta voidaan kieltäytyä, jos kontaminaatiosta aiheutuu vaara ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle.

12.2 Vanhat paristot ja akut, jotka eivät ole vanhan laitteen sisällä, on irrotettava siitä ennen luovuttamista.

12.3 Asiakas vastaa siitä, että henkilötiedot poistetaan.

 

13 KANTA-ASIAKKUUS ja muut kanta-asiakaskampanjat

13.1 EMPORIA toteuttaa ajoittain kanta-asiakaskampanjoita, erityisesti parantaakseen verkostoitumista EMPORIA-loppuasiakkaiden kanssa ( EMPORIAN loppuasiakkaat tarkoittaa kuluttajia, jotka ovat ostaneet EMPORIAn valmistamia matkapuhelimia tai älypuhelimia välittäjältä) EMPORIA ylläpitää emporia-asiakasklubia (jäljempänä asiakasklubi ). Osana kanta-asiakasjärjestelmää EMPORIA ottaa ajoittain yhteyttä suostumuksensa antaneisiin EMPORIA-loppuasiakkaisiin ilman erillistä pyyntöä, lähettää heille push-viestejä tai sähköposteja tai tekstiviestejä heidän matkapuhelinnumeroihinsa tiedottaakseen heille tuoteinnovaatioista, uusista sovelluksista, tarjouksista ja vastaavista sekä antaakseen vinkkejä matkapuhelimen/älypuhelimen käyttöön.

13.2 Toimitukset ja palvelut osana EMPORIAn ja kanta-asiakasjärjestelmän kanta-asiakas- ja mainoskampanjoita ovat aina vapaaehtoisia ja ei-sitovia EMPORIAn näkökulmasta, eikä asiakkaalla tai EMPORIA-loppuasiakkaalla ole oikeudellista vaatimusta tiettyihin toimituksiin ja/tai palveluihin kyseisistä kampanjoista tai kanta-asiakasjärjestelmästä. EMPORIA voi milloin tahansa keskeyttää asiakkaille tai EMPORIA-loppuasiakkaille luvatut toimitukset ja/tai palvelut osana kanta-asiakkuus- ja mainoskampanjoita sekä osana kanta-asiakasjärjestelmää (objektiivisin perustein).

13.3 Ilmainen toimitus ja/tai palvelu, jonka hankinta asiakkaalle tai EMPORIA-loppuasiakkaalle luvattiin osana kanta-asiakaskampanjaa tai kanta-asiakasjärjestelmän yhteydessä, tehdään saatavuuden mukaan. Toimitettavien tuotteiden tai palvelun tyyppi, laajuus ja aika ovat EMPORIAn yksinomaisessa harkinnassa. Erityisesti EMPORIAlla on oikeus toimittaa tai tarjota muitakin tuotteita tai palveluita kuin mitä on luvattu.

 

14 EMPORIAn immateriaaliomaisuus

14.1 Suunnitelmat, kuvaukset, luonnokset, kustannusarviot ja muut EMPORIAn toimittamat tai EMPORIAn vaikutuksella luodut asiakirjat ovat EMPORIAn immateriaaliomaisuutta.

14.2 Tällaisten asiakirjojen käyttö käyttötarkoituksen ulkopuolella, erityisesti välittäminen, monistaminen, julkaiseminen ja saataville asettaminen, mukaan lukien vain osittainen kopioiminen, edellyttää EMPORIAn nimenomaista suostumusta.

14.3 Lisäksi asiakas sitoutuu pitämään liikesuhteesta saamansa tiedon salassa suhteessa kolmansiin osapuoliin.

 

15 MAINOSMATERIAALI

Jos yritysasiakkaalle on toimitettu esittely- ja mainosmateriaalia, yritysasiakas sitoutuu säilyttämään sen erillään asiakkaan muista tavaroista, varastoista ja käyttöomaisuudesta sekä säilyttämään esittely- ja mainosmateriaalit merkittynä EMPORIAn omaisuudeksi. Materiaalia ei saa muuttaa eikä käyttää sellaisten tavaroiden esittelyyn, joita ei ole ostettu EMPORIAlta.

 

16 TAVARAMERKKI

EMPORIAn toimittamia tuotteita ei saa myydä ilman EMPORIAn kiinnittämää tavaramerkkiä. Sarjanumeroa ei saa poistaa tai tehdä tunnistamattomaksi. Asiakas ei saa myöskään käyttää EMPORIAn tavaramerkkejä ja brändejä millään tavalla, joka ylittää tuotteiden myynnin.  

 

17 VAIHTOEHTOINEN RIITOJEN RATKAISEMINEN

17.1 EU:n komissio tarjoaa alustan tuomioistuinten ulkopuoliselle riitojenratkaisulle. Tämä antaa kuluttajille mahdollisuuden ratkaista verkkotilaukseensa liittyvät erimielisyydet ensin ilman oikeudenkäyntiä. Riitojenratkaisufoorumiin pääsee ulkoisen linkin kautta http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

17.2 EMPORIA pyrkii ratkaisemaan kaikki sopimuksista johtuvat mielipide-erot sovinnollisesti. EMPORIA ei ole velvollinen osallistumaan välimiesmenettelyyn, eikä se voi tarjota osallistumistaan sellaiseen menettelyyn.

 

18 LOPPUSÄÄNNÖKSET

18.1 Mikäli asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen toteuttaminen edellyttää tuonti- ja vientilupia taikka valuuttalupia tai vastaavia lupia, asiakkaan on pyrittävä kaikin kohtuullisin keinoin hankkimaan tarvittavat lisenssit tai luvat ajoissa.

18.2 Mikäli näiden yleisten sopimusehtojen yksittäiset osat eivät ole voimassa, tämä ei vaikuta muiden osien voimassaoloon. EMPORIA ja yritysasiakas sitoutuvat jo nyt yhdessä – vilpittömin mielin – löytämään korvaavan sääntelyn, joka on taloudellisesti mahdollisimman lähellä pätemätöntä kohtaa.

18.3 Sopimukseen sovelletaan Itävallan lakia pois sulkien kansainvälisen yksityisoikeuden ja YK:n kauppasopimuksen viittaus- ja lainvalintasäännökset. Suorituspaikka on EMPORIAn kotipaikka.

18.4 Kaikkien EMPORIAn ja yritysasiakkaan välisistä sopimussuhteista tai tulevista sopimuksista aiheutuvien (tai niihin liittyvien) riitojen yksinomainen oikeuspaikka on Linzin toimivaltainen tuomioistuin.

 

  

 

LIITE 1

PERUUTUSOIKEUS

 

 

Perääntymisoikeus (peruuttamisoikeus)

 

Jos olet kuluttaja ja olet solminut sopimuksen EMPORIA TELECOM GmbH & Co KG:n kanssa, Industriezeile 36, A-4020 Linz, merkitty Linzin alueoikeuden yritysrekisteriin numerolla FN 431859 m (jäljempänä me ), toimitilojen ulkopuolella tai etämyynnillä, sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus (eli perääntyä tästä sopimuksesta) neljäntoista päivän kuluessa syytä ilmoittamatta.

 

Perääntymis- tai peruutusaika on neljätoista päivää alkaen siitä päivästä, jona sinä tai nimeämäsi kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on saanut tavaran haltuunsa, tai (jos kyseessä on sopimus useasta tavarasta, jotka tilaat yhdellä tilauksella ja jotka toimitetaan erikseen) jona sinä tai nimeämäsi kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on saanut viimeiset tavarat haltuunsa.

 

Käyttääksesi peruuttamisoikeuttasi (perääntymis- tai peruutusoikeus), sinun on ilmoitettava meille, EMPORIA TELECOM GmbH & Co KG, Industriezeile 36, A-4020 Linz , +43 732 777 717-446, customercare@emporia.at, selkeällä ilmoituksella (esim. postitse, faksilla tai sähköpostitse lähetetyllä kirjeellä) päätöksestäsi peruuttaa tämä sopimus. Voit käyttää liitteenä olevaa perääntymis- tai peruuttamislomakemallia, mutta tämä ei ole pakollista.

 

Perääntymis- tai peruutusajan noudattamiseksi riittää, että lähetät peruuttamisoikeuden (perääntymis- tai peruutusoikeus) käyttämistä koskevan ilmoituksen ennen perääntymis- tai peruutusajan umpeutumista.

 

Jos peruutat tämän sopimuksen, meidän on maksettava sinulle kaikki sinulta saamamme maksut, mukaan lukien toimituskulut (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, jotka johtuvat siitä, että olet valinnut eri toimitustavan kuin tarjoamamme halvimman vakiotoimituksen) välittömästi ja viimeistään neljäntoista päivän kuluessa päivästä, jona saimme ilmoituksen tämän sopimuksen peruuttamisesta. Käytämme tähän takaisinmaksuun samaa maksutapaa, jota käytit alkuperäisessä tapahtumassa, ellei kanssasi ole nimenomaisesti sovittu jostain muusta; tästä takaisinmaksusta ei peritä missään olosuhteissa maksuja. Voimme kieltäytyä palautuksesta siihen saakka, kunnes olemme vastaanottaneet tavarat takaisin tai kunnes olet toimittanut todisteen tuotteiden palautuksesta sen mukaan, kumpi on aikaisempi.

 

Sinun tulee lähettää tai luovuttaa tavarat meille välittömästi ja joka tapauksessa viimeistään neljäntoista päivän kuluessa päivästä, jona ilmoitit meille tämän sopimuksen peruuttamisesta. Määräaikaa noudatetaan, jos lähetät tavarat takaisin ennen kuin neljätoista päivää on kulunut. Vastaat välittömistä tavaroiden palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista.

 

Olet vastuussa vain tavaroiden arvon alentumisesta, joka johtuu muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan toteuttamiseksi tarpeellisesta käsittelystä.

 

 

 

Esimerkki perääntymis- tai peruuttamislomakkeesta

 

(Jos haluat peruuttaa sopimuksen, täytä tämä lomake ja lähetä se takaisin)

 

— Vastaanottaja (lisää tähän nimemme, osoitteemme ja tarvittaessa faksinumeromme ja sähköpostiosoitteemme):

 

— Minä/me (*) peruutan täten tekemäni/tekemämme (*) sopimuksen seuraavien tavaroiden ostamisesta (*) / seuraavan palvelun tarjoamisesta (*)

 

— Tilattu (*)/vastaanotettu (*)

 

— Kuluttajan/kuluttajien nimi

 

— Kuluttajan/kuluttajien osoite

 

— Kuluttajan/kuluttajien allekirjoitus (vain, jos ilmoitus tehdään paperilla)

 

— Päivämäärä

 

 

(*) Tarpeeton yliviivataan.